Tájékoztató vásárlói jogokról, jótállásról (garanciáról), és szavatosságról
 
Az Ön által vásárolt látásjavító eszközre a jótállás ideje 1 év, és a jótálláson túl még egy év szavatossági idő van.
 
A jótállást a 2014. március 15.-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv szabályozza.
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet írja elő.
 
Szavatosság
 
A (kellék)szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendeljük a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe.
Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetőek voltak.
Hibás teljesítésről kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre.
Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az eladó, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést magunk végeztük el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.
Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet.
Az első lépcsőben kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül – főszabály szerint – választhat. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak. Csere esetén csakis olyan terméket köteles elfogadni, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos.
Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kimélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Sem kicserélés, sem elállás esetén nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Amennyiben az eladó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a hibát az eladó költségére magunk is kijavíthatjuk vagy mással kijavíttathatjuk.
Önt,  mint vásárlót megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudjuk rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt.
 
 
A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezheti önt az eladó. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást azonban kellő időben közöltnek kell tekinteni.
A fogyasztói szerződések esetében a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.
Az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az eladót terhelik.
Lehetősége van továbbá arra is, hogy szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követeljük az eladótól a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján.
 
Jótállás
 
Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Nem önnek kell tehát bizonyítania a hibás teljesítést, a jótállás alapján ugyanis az eladót terheli – amennyiben vitatja a fogyasztói kifogást – a bizonyítási kötelezettség. Az eladónak kell azt bizonyítania, hogy a hiba oka már a termék átadását követően lépett fel. 
A törvény szerint a jótállási jogok gyakorlásánál a szavatosságra vonatkozó szabályokat kell – a megfelelő eltérésekkel –alkalmazni:
  • Jótállás esetén ugyanazokat az igényeket (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás), ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint szavatosság esetén.
  • A jótállás időtartama is meghosszabbodik a kijavítás idejével, a termék vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve kijavítása esetén pedig a jótállás időtartama újból kezdődik.
  • Jótállás esetén sem köteles megtéríteni a termék természetes amortizációját. Az eladónak kell viselnie továbbá azokat a költségeket, amelyek a jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban adódtak.
A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja, vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll szavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is. 
Önkéntes jótállásában az eladó vagy gyártó a kötelező jótállásnál kedvezőbb feltételeket (például hosszabb jótállási idő vállalása, illetve olyan termékek esetében is jótállás biztosítása, amelyekre nem vonatkozik kötelező jótállás) is megállapíthat. 
kötelező jótállás jogszabályon alapul. Ilyen jogszabály az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet is, amely az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában rendel el kötelező jótállást. Ez alapján a kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az üzembe helyezéstől – amennyiben azt az eladó vagy képviselője végezte el – kell számítani.
 
A látásjavító eszközözök, napszemüvegek és optikai eszközök tartós fogyasztási cikkek, amennyiben áruk meghaladja a 10 000Ft-ot
 
A Korm. rendelet alapján az alábbi kedvezmények illetnek meg Önt az igényérvényesítés során:
  • Amennyiben az eladó a jótállási jegyen szervizt is megadott, kijavítás iránti igényét közvetlenül ennek helyén is érvényesítheti.
  • Amennyiben három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az eladó nem hivatkozhat az aránytalanságra, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.
Fogyasztói szerződés esetén a szavatosság, vagy jogszabályon alapuló (kötelező) jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során az eladó kifogásunkról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát át kell adnia. 
Az igényérvényesítés során a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha bemutatjuk az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 
Panaszkezelés
 
Panaszait és javaslatait az üzletünkben található hitelesített vásárlók könyvébe jegyezheti be. Bejegyzései írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek, melyet  harminc napon belül írásban megválaszolunk.
Panasz esetén a következő szervezetekhez fordulhat:
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 
Jótállási Jegy
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen jótállási jegy a törvényből eredő fogyasztói jogait nem érinti!
 
 
Kérjük Tisztelt vásárlóinkat, hogy a szemüvegek forgó, rögzítő (csavarjainak) alkatrészeinek állapotát szíveskedjenek folyamatosan ellenőrizni, és ha azok lazulását tapasztalja, szíveskedjenek haladéktalanul felkeresni üzletünket.
Kérjük továbbá, hogy a vásárlást követő hatodik és tizenkettedik hónapban szíveskedjenek üzletünket felkeresni és a megvásárolt szemüveg(ek)et, a forgó, rögzítő (csavarok) alkatrészeinek ellenőrzése céljából behozni (kötelező karbantartás).  Az ellenőrzés időpontját a jótállási jegyen minden esetben feltüntetjük.
Amennyiben a fenti időpontokban az ellenőrzést nem tudjuk elvégezni, az ebből származó, erre visszavezethető javítási munkákat, cseréket csak térítés ellenében tudjuk elvégezni.
 
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel a Tengerszem Optika hírlevelére, hogy mindig időben értesüljön exkluzív ajánlatainkról és legfrissebb akcióinkról.